LDMOS là gì? Nghĩa của từ ldmos

LDMOS là gì?

LDMOS“Laterally diffused MOS transistor” trong tiếng Anh.

LDMOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDMOS“Laterally diffused MOS transistor”.

Laterally diffused MOS transistor: Bóng bán dẫn MOS khuếch tán bên.

Giải thích ý nghĩa của LDMOS

LDMOS có nghĩa “Laterally diffused MOS transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn MOS khuếch tán bên”.