LĐTBXH là gì? Nghĩa của từ lđtbxh

LĐTBXH là gì?

LĐTBXH“Lao động Thương binh Xã hội” trong tiếng Việt.

LĐTBXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LĐTBXH“Lao động Thương binh Xã hội”.

Lao động Thương binh Xã hội.

Giải thích ý nghĩa của LĐTBXH

LĐTBXH có nghĩa “Lao động Thương binh Xã hội” trong tiếng Việt.