LDW là gì? Nghĩa của từ ldw

LDW là gì?

LDW“Lane Departure Warning” trong tiếng Anh.

LDW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LDW“Lane Departure Warning”.

Lane Departure Warning: Cảnh báo chệch làn đường.

Giải thích ý nghĩa của LDW

LDW có nghĩa “Lane Departure Warning”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo chệch làn đường”.