LE là gì? Nghĩa của từ le

LE là gì?

LE“Lebanon” trong tiếng Anh.

LE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LE“Lebanon”.

Lebanon: Lebanon.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của LE

LE có nghĩa “Lebanon”, dịch sang tiếng Việt là “Lebanon”.