LEN là gì? Nghĩa của từ len

LEN là gì?

LEN“Large Extension Node” trong tiếng Anh.

LEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEN“Large Extension Node”.

Large Extension Node: Nút mở rộng lớn.

Giải thích ý nghĩa của LEN

LEN có nghĩa “Large Extension Node”, dịch sang tiếng Việt là “Nút mở rộng lớn”.