LEO là gì? Nghĩa của từ leo

LEO là gì?

LEO“Low Earth orbit” trong tiếng Anh.

LEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEO“Low Earth orbit”.

Low Earth orbit: Quỹ đạo Trái đất thấp.

Giải thích ý nghĩa của LEO

LEO có nghĩa “Low Earth orbit”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đạo Trái đất thấp”.