LEP là gì? Nghĩa của từ lep

LEP là gì?

LEP“Large Electron-Positron collider” trong tiếng Anh.

LEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LEP“Large Electron-Positron collider”.

Large Electron-Positron collider: Máy va chạm Electron-Positron lớn.

Giải thích ý nghĩa của LEP

LEP có nghĩa “Large Electron-Positron collider”, dịch sang tiếng Việt là “Máy va chạm Electron-Positron lớn”.