LER là gì? Nghĩa của từ ler

LER là gì?

LER“Loss-Exchange Ratio” trong tiếng Anh.

LER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LER“Loss-Exchange Ratio”.

Loss-Exchange Ratio: Tỷ lệ tổn thất-trao đổi.

Giải thích ý nghĩa của LER

LER có nghĩa “Loss-Exchange Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ tổn thất-trao đổi”.