LFJ là gì? Nghĩa của từ lfj

LFJ là gì?

LFJ“Looking For Job” trong tiếng Anh.

LFJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LFJ“Looking For Job”.

Looking For Job: Tìm kiếm việc làm.

Một số kiểu LFJ viết tắt khác:

Labour Friends of Japan: Những người bạn lao động của Nhật Bản.

Giải thích ý nghĩa của LFJ

LFJ có nghĩa “Looking For Job”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm việc làm”.