LFTP là gì? Nghĩa của từ lftp

LFTP là gì?

LFTP“Command-line file transfer program” trong tiếng Anh.

LFTP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LFTP“Command-line file transfer program”.

Command-line file transfer program: Chương trình truyền tệp dòng lệnh.
Tên chương trình dòng lệnh được dùng trong một số giao thức truyền tệp trên các hệ điều hành giống Unix và Unix.

Giải thích ý nghĩa của LFTP

LFTP có nghĩa “Command-line file transfer program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình truyền tệp dòng lệnh”.