LFTR là gì? Nghĩa của từ lftr

LFTR là gì?

LFTR“Liquid fluoride thorium reactor” trong tiếng Anh.

LFTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LFTR“Liquid fluoride thorium reactor”.

Liquid fluoride thorium reactor: Lò phản ứng florua thori lỏng.

Giải thích ý nghĩa của LFTR

LFTR có nghĩa “Liquid fluoride thorium reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng florua thori lỏng”.