LGM là gì? Nghĩa của từ lgm

LGM là gì?

LGM“Little Green Men” trong tiếng Anh.

LGM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGM“Little Green Men”.

Little Green Men: Những người đàn ông xanh nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của LGM

LGM có nghĩa “Little Green Men”, dịch sang tiếng Việt là “Những người đàn ông xanh nhỏ”.