LGS là gì? Nghĩa của từ lgs

LGS là gì?

LGS“Landsat Ground Station” trong tiếng Anh.

LGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGS“Landsat Ground Station”.

Landsat Ground Station: Trạm mặt đất Landsat.

Giải thích ý nghĩa của LGS

LGS có nghĩa “Landsat Ground Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm mặt đất Landsat”.