LGTM là gì? Nghĩa của từ lgtm

LGTM là gì?

LGTM“Looks Good To Me” trong tiếng Anh.

LGTM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LGTM“Looks Good To Me”.

Looks Good To Me: Có vẻ tốt với tôi.

Một số kiểu LGTM viết tắt khác:

Lengiprotransmost.

Giải thích ý nghĩa của LGTM

LGTM có nghĩa “Looks Good To Me”, dịch sang tiếng Việt là “Có vẻ tốt với tôi”.