LHC là gì? Nghĩa của từ lhc

LHC là gì?

LHC“Large Hadron Collider” trong tiếng Anh.

LHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHC“Large Hadron Collider”.

Large Hadron Collider: Máy va chạm Hadron lớn.

Giải thích ý nghĩa của LHC

LHC có nghĩa “Large Hadron Collider”, dịch sang tiếng Việt là “Máy va chạm Hadron lớn”.