LHP là gì? Nghĩa của từ lhp

LHP là gì?

LHP“Liên hoan phim” trong tiếng Việt.

LHP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHP“Liên hoan phim”.

Liên hoan phim.

Giải thích ý nghĩa của LHP

LHP có nghĩa “Liên hoan phim” trong tiếng Việt.