LHS là gì? Nghĩa của từ lhs

LHS là gì?

LHS“Lưu học sinh” trong tiếng Việt, “Left Hand Side” trong tiếng Anh.

LHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHS“Lưu học sinh”, “Left Hand Side”.

Lưu học sinh.

Left Hand Side: Phía tay trái.

Giải thích ý nghĩa của LHS

VIỆT NGỮ.

LHS có nghĩa “Lưu học sinh” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

LHS có nghĩa “Left Hand Side”, dịch sang tiếng Việt là “Phía tay trái”.