LHTNVN là gì? Nghĩa của từ lhtnvn

LHTNVN là gì?

LHTNVN“Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” trong tiếng Việt.

LHTNVN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LHTNVN“Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của LHTNVN

LHTNVN có nghĩa “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam” trong tiếng Việt.