LIAM là gì? Nghĩa của từ liam

LIAM là gì?

LIAM“Life Insurance Association of Malaysia” trong tiếng Anh.

LIAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIAM“Life Insurance Association of Malaysia”.

Life Insurance Association of Malaysia: Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Malaysia.

Giải thích ý nghĩa của LIAM

LIAM có nghĩa “Life Insurance Association of Malaysia”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Malaysia”.