LIBS là gì? Nghĩa của từ libs

LIBS là gì?

LIBS“Laser Induced Breakdown Spectroscopy” trong tiếng Anh.

LIBS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIBS“Laser Induced Breakdown Spectroscopy”.

Laser Induced Breakdown Spectroscopy: Quang phổ phá vỡ cảm ứng bằng laser.

Giải thích ý nghĩa của LIBS

LIBS có nghĩa “Laser Induced Breakdown Spectroscopy”, dịch sang tiếng Việt là “Quang phổ phá vỡ cảm ứng bằng laser”.