LIE là gì? Nghĩa của từ lie

LIE là gì?

LIE“Liechtenstein” trong tiếng Anh.

LIE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIE“Liechtenstein”.

Liechtenstein: Liechtenstein.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LIE

LIE có nghĩa “Liechtenstein”, dịch sang tiếng Việt là “Liechtenstein”.