LIM là gì? Nghĩa của từ lim

LIM là gì?

LIM“Limburgish language” trong tiếng Anh.

LIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIM“Limburgish language”.

Limburgish language: Ngôn ngữ Limburgish.
mã ISO 639-2: lim.

Giải thích ý nghĩa của LIM

LIM có nghĩa “Limburgish language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Limburgish”.