LIN là gì? Nghĩa của từ lin

LIN là gì?

LIN“Lingala language” trong tiếng Anh.

LIN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIN“Lingala language”.

Lingala language: Ngôn ngữ Lingala.
mã ISO 639-2: lin.

Giải thích ý nghĩa của LIN

LIN có nghĩa “Lingala language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Lingala”.