LION là gì? Nghĩa của từ lion

LION là gì?

LION“Local Investing Opportunity Network” trong tiếng Anh.

LION là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LION“Local Investing Opportunity Network”.

Local Investing Opportunity Network: Mạng lưới Cơ hội Đầu tư Địa phương.

Một số kiểu LION viết tắt khác:

Lower Indian Ocean Network: Mạng lưới Hạ Ấn Độ Dương.

Giải thích ý nghĩa của LION

LION có nghĩa “Local Investing Opportunity Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới Cơ hội Đầu tư Địa phương”.