LISA là gì? Nghĩa của từ lisa

LISA là gì?

LISA“Laser Interferometer Space Antenna” trong tiếng Anh.

LISA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LISA“Laser Interferometer Space Antenna”.

Laser Interferometer Space Antenna: Ăng ten không gian của giao thoa kế laser.

Giải thích ý nghĩa của LISA

LISA có nghĩa “Laser Interferometer Space Antenna”, dịch sang tiếng Việt là “Ăng ten không gian của giao thoa kế laser”.