LITE là gì? Nghĩa của từ lite

LITE là gì?

LITE“Lidar In-space Technology Experiment” trong tiếng Anh.

LITE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LITE“Lidar In-space Technology Experiment”.

Lidar In-space Technology Experiment: Thí nghiệm công nghệ trong không gian Lidar.

Giải thích ý nghĩa của LITE

LITE có nghĩa “Lidar In-space Technology Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thí nghiệm công nghệ trong không gian Lidar”.