LIVE là gì? Nghĩa của từ live

LIVE là gì?

LIVE“Liquid Inertial Vibration Eliminator” trong tiếng Anh.

LIVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LIVE“Liquid Inertial Vibration Eliminator”.

Liquid Inertial Vibration Eliminator: Bộ khử rung quán tính chất lỏng.

Giải thích ý nghĩa của LIVE

LIVE có nghĩa “Liquid Inertial Vibration Eliminator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ khử rung quán tính chất lỏng”.