LKA là gì? Nghĩa của từ lka

LKA là gì?

LKA“Sri Lanka” trong tiếng Anh.

LKA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LKA“Sri Lanka”.

Sri Lanka: Sri Lanka.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của LKA

LKA có nghĩa “Sri Lanka”, dịch sang tiếng Việt là “Sri Lanka”.