LKR4 là gì? Nghĩa của từ lkr4

LKR4 là gì?

LKR4“Linkwitz-Riley 4th order” trong tiếng Anh.

LKR4 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LKR4“Linkwitz-Riley 4th order”.

Linkwitz-Riley 4th order: Linkwitz-Riley thứ 4.
loại phân tần âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của LKR4

LKR4 có nghĩa “Linkwitz-Riley 4th order”, dịch sang tiếng Việt là “Linkwitz-Riley thứ 4”.