LLDC là gì? Nghĩa của từ lldc

LLDC là gì?

LLDC“London Legacy Development Corporation” trong tiếng Anh.

LLDC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLDC“London Legacy Development Corporation”.

London Legacy Development Corporation: Tổng công ty phát triển di sản London.

Một số kiểu LLDC viết tắt khác:

Lancashire Learning Disability Consortium: Tổ hợp người khuyết tật học tập Lancashire.

Giải thích ý nghĩa của LLDC

LLDC có nghĩa “London Legacy Development Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty phát triển di sản London”.