LLF là gì? Nghĩa của từ llf

LLF là gì?

LLF“Line Link Frames” trong tiếng Anh.

LLF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLF“Line Link Frames”.

Line Link Frames: Khung liên kết dòng.

Một số kiểu LLF viết tắt khác:

Lithuanian Land Forces: Lực lượng trên bộ Litva.

Living Legends Foundation's: Nền tảng truyền thuyết sống.

Launch and Landing Facility: Cơ sở hạ cánh và khởi động.

Lucha Libre Femenil.

Lobster Liberation Front: Mặt trận giải phóng tôm hùm.

Light Loss Factors: Yếu tố mất ánh sáng.

Lahore Literary Festival: Lễ hội văn học Lahore.

Log-Likelihood Function: Hàm khả năng ghi nhật ký.

Living in Love and Faith: Sống trong tình yêu và niềm tin.

Lebanese Liberation Front: Mặt trận giải phóng Liban.

Large Low-Speed Facility: Cơ sở lớn tốc độ thấp.

Lahore Left Front: Mặt trận bên trái Lahore.

Giải thích ý nghĩa của LLF

LLF có nghĩa “Line Link Frames”, dịch sang tiếng Việt là “Khung liên kết dòng”.