LLLĐ là gì? Nghĩa của từ lllđ

LLLĐ là gì?

LLLĐ“Lực lượng lao động” trong tiếng Việt.

LLLĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLLĐ“Lực lượng lao động”.

Lực lượng lao động.

Giải thích ý nghĩa của LLLĐ

LLLĐ có nghĩa “Lực lượng lao động” trong tiếng Việt.