LLNL là gì? Nghĩa của từ llnl

LLNL là gì?

LLNL“Lawrence Livermore National Laboratory” trong tiếng Anh.

LLNL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLNL“Lawrence Livermore National Laboratory”.

Lawrence Livermore National Laboratory: Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore.

Giải thích ý nghĩa của LLNL

LLNL có nghĩa “Lawrence Livermore National Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore”.