LLTI là gì? Nghĩa của từ llti

LLTI là gì?

LLTI“Limiting Long-Term Illness” trong tiếng Anh.

LLTI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LLTI“Limiting Long-Term Illness”.

Limiting Long-Term Illness: Hạn chế bệnh tật dài hạn.

Một số kiểu LLTI viết tắt khác:

Long Lead Time Item: Mục thời gian dẫn dài.

Giải thích ý nghĩa của LLTI

LLTI có nghĩa “Limiting Long-Term Illness”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn chế bệnh tật dài hạn”.