LMAO là gì? Nghĩa của từ lmao

LMAO là gì?

LMAO“Laughing My Ass Off” trong tiếng Anh.

LMAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LMAO“Laughing My Ass Off”.

Laughing My Ass Off: Cười cái mông của tôi đi.

Giải thích ý nghĩa của LMAO

LMAO có nghĩa “Laughing My Ass Off”, dịch sang tiếng Việt là “Cười cái mông của tôi đi”.