LMB là gì? Nghĩa của từ lmb

LMB là gì?

LMB“Lick My Balls” trong tiếng Anh.

LMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LMB“Lick My Balls”.

Lick My Balls: Liếm bóng của tôi.

Giải thích ý nghĩa của LMB

LMB có nghĩa “Lick My Balls”, dịch sang tiếng Việt là “Liếm bóng của tôi”.