LMFAO là gì? Nghĩa của từ lmfao

LMFAO là gì?

LMFAO“Laughing My F**king Ass Off” trong tiếng Anh.

LMFAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LMFAO“Laughing My F**king Ass Off”.

Laughing My F**king Ass Off: Laughing My F ** king Ass Off.

Giải thích ý nghĩa của LMFAO

LMFAO có nghĩa “Laughing My F**king Ass Off”, dịch sang tiếng Việt là “Laughing My F ** king Ass Off”.