LMN là gì? Nghĩa của từ lmn

LMN là gì?

LMN“Lifetime Movie Network” trong tiếng Anh.

LMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LMN“Lifetime Movie Network”.

Lifetime Movie Network: Mạng phim Trọn đời.

Giải thích ý nghĩa của LMN

LMN có nghĩa “Lifetime Movie Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng phim Trọn đời”.