LMS là gì? Nghĩa của từ lms

LMS là gì?

LMS“Like My Status” trong tiếng Anh.

LMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LMS“Like My Status”.

Like My Status: Thích trạng thái của tôi.

Một số kiểu LMS viết tắt khác:

London Mathematical Society: Hội Toán học London.

London, Midland and Scottish: London, Midland và Scotland.
Đường sắt.

Giải thích ý nghĩa của LMS

LMS có nghĩa “Like My Status”, dịch sang tiếng Việt là “Thích trạng thái của tôi”.