LN là gì? Nghĩa của từ ln

LN là gì?

LN“Lingala language” trong tiếng Anh.

LN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LN“Lingala language”.

Lingala language: Ngôn ngữ Lingala.
mã ISO 639-1: ln.

Một số kiểu LN viết tắt khác:

Natural logarithm: Lôgarit tự nhiên.

Giải thích ý nghĩa của LN

LN có nghĩa “Lingala language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Lingala”.