LNO là gì? Nghĩa của từ lno

LNO là gì?

LNO“Liaison Officer” trong tiếng Anh.

LNO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LNO“Liaison Officer”.

Liaison Officer: Liên lạc viên.

Giải thích ý nghĩa của LNO

LNO có nghĩa “Liaison Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Liên lạc viên”.