LO là gì? Nghĩa của từ lo

LO là gì?

LO“Slovakia” trong tiếng Anh.

LO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LO“Slovakia”.

Slovakia: Slovakia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Một số kiểu LO viết tắt khác:

Lao language: Tiếng Lào.
mã ISO 639-1: lo.

Giải thích ý nghĩa của LO

LO có nghĩa “Slovakia”, dịch sang tiếng Việt là “Slovakia”.