LOA là gì? Nghĩa của từ loa

LOA là gì?

LOA“Limit Of Advance” trong tiếng Anh.

LOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOA“Limit Of Advance”.

Limit Of Advance: Giới hạn ứng trước.

Giải thích ý nghĩa của LOA

LOA có nghĩa “Limit Of Advance”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn ứng trước”.