LOC là gì? Nghĩa của từ loc

LOC là gì?

LOC“Line Of Credit” trong tiếng Anh.

LOC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOC“Line Of Credit”.

Line Of Credit: Hạn mức tín dụng.

Một số kiểu LOC viết tắt khác:

Level of Operational Capability: Mức độ năng lực hoạt động.

Limited Operational Capability: Khả năng hoạt động hạn chế.

Lines Of Code: Dòng mã.

Lines Of Communication: Các dòng liên lạc.

Loss Of Control: Mất kiểm soát.

Loss Of Consciousness: Mất ý thức.

Location: Vị trí.

Level Of Consciousness: Mức độ ý thức.

Laryngo-onycho-cutaneous syndrome: Hội chứng da thanh quản.

Limit-On-Close: Giới hạn khi đóng.

Limiting Oxygen Concentration: Nồng độ oxy giới hạn.

Limit Of Convection: Giới hạn đối lưu.

Giải thích ý nghĩa của LOC

LOC có nghĩa “Line Of Credit”, dịch sang tiếng Việt là “Hạn mức tín dụng”.