LOOP là gì? Nghĩa của từ loop

LOOP là gì?

LOOP“Louisiana Offshore Oil Port” trong tiếng Anh.

LOOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOOP“Louisiana Offshore Oil Port”.

Louisiana Offshore Oil Port: Cảng dầu ngoài khơi Louisiana.

Giải thích ý nghĩa của LOOP

LOOP có nghĩa “Louisiana Offshore Oil Port”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng dầu ngoài khơi Louisiana”.