LOP là gì? Nghĩa của từ lop

LOP là gì?

LOP“Language-Oriented Programming” trong tiếng Anh.

LOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOP“Language-Oriented Programming”.

Language-Oriented Programming: Lập trình hướng ngôn ngữ.

Một số kiểu LOP viết tắt khác:

Landscape of Practice: Cảnh thực hành.
LoP.

Least Objectionable Program: Chương trình ít bị phản đối.

Line Of Position: Dòng vị trí.

Length Of Pull: Chiều dài kéo.

Local Operational Picture: Hình ảnh hoạt động địa phương.

Left Occipito-Posterior: Trái chẩm-sau.

Library of Parliament: Thư viện Quốc hội.

Leader of Opposition: Lãnh đạo phe đối lập.
LoP.

Law of one price: Luật một giá.
LoP.

Lab on PCB: Phòng thí nghiệm trên PCB.

Left occipitoposterior: Chẩm trái.

Letter One-time Pad: Thư một lần Pad.

Liber Orationum Psalmographus.

Lebanese Option Party: Đảng Quyền chọn Liban.

Levels Of Processing: Mức độ xử lý.

Lectures On Pragmatism: Bài giảng về chủ nghĩa thực dụng.

Giải thích ý nghĩa của LOP

LOP có nghĩa “Language-Oriented Programming”, dịch sang tiếng Việt là “Lập trình hướng ngôn ngữ”.