LOQ là gì? Nghĩa của từ loq

LOQ là gì?

LOQ“Loquitur” trong tiếng Anh.

LOQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOQ“Loquitur”.

Loquitur: Loquitur.
loq - tiếng Latinh, "anh ấy nói".

Giải thích ý nghĩa của LOQ

LOQ có nghĩa “Loquitur”, dịch sang tiếng Việt là “Loquitur”.