LORTID là gì? Nghĩa của từ lortid

LORTID là gì?

LORTID“LOng Range Target IDentification” trong tiếng Anh.

LORTID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LORTID“LOng Range Target IDentification”.

LOng Range Target IDentification: Nhận dạng mục tiêu phạm vi LOng.

Giải thích ý nghĩa của LORTID

LORTID có nghĩa “LOng Range Target IDentification”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận dạng mục tiêu phạm vi LOng”.