LOS là gì? Nghĩa của từ los

LOS là gì?

LOS“Length Of Stay” trong tiếng Anh.

LOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOS“Length Of Stay”.

Length Of Stay: Thời gian lưu trú.
Thường dùng để đề cập đến khoảng thời gian nội trú tại bệnh viện, tức thời gian bắt đầu nhập viện cho đến khi xuất viện.

Một số kiểu LOS viết tắt khác:

Loss Of Signal: Mất tín hiệu.

Level Of Service: Mức độ dịch vụ.

Level Of Significance: Mức độ ý nghĩa.

Line Of Sight: Đường ngắm.

Law Of the Sea: Luật biển.

Giải thích ý nghĩa của LOS

LOS có nghĩa “Length Of Stay”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian lưu trú”.