LOTIS là gì? Nghĩa của từ lotis

LOTIS là gì?

LOTIS“Livermore Optical Transient Imaging System” trong tiếng Anh.

LOTIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LOTIS“Livermore Optical Transient Imaging System”.

Livermore Optical Transient Imaging System: Hệ thống hình ảnh thoáng qua quang học Livermore.

Giải thích ý nghĩa của LOTIS

LOTIS có nghĩa “Livermore Optical Transient Imaging System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hình ảnh thoáng qua quang học Livermore”.